Disclaimer BoekeenPianist.nl

De op deze website getoonde informatie wordt door BoekeenPianist.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. BoekeenPianist.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door BoekeenPianist.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Ondanks dat BoekeenPianist.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BoekeenPianist.nl niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

BoekeenPianist.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. BoekeenPianist.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie en tarieven zoals weergegeven op deze website. BoekeenPianist.nl aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.
Hoewel BoekeenPianist.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BoekeenPianist.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door BoekeenPianist.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel BoekeenPianist.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door BoekeenPianist.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoekeenPianist.nl.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.