Aanvullende Voorwaarden BoekeenPianist.nl.nl

Artikel 1: Definities
1.1 In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
“opdrachtgever” : degene die aan BoekeenPianist.nl de opdracht verstrekt tot het contracteren van één of meer artiesten voor een optreden dan wel het organiseren van een evenement dan wel aan BoekeenPianist.nl verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen;
“overeenkomst” : de overeenkomst waarbij BoekeenPianist.nl zich jegens de opdrachtgever verbindt één of meer optredens te verzorgen van één of meer artiesten c.q. een evenement organiseren;
“artiest” : degene die zich individueel of in groepsverband al dan niet als musicus c.q. uitvoerend kunstenaar heeft verbonden deel te nemen aan het optreden c.q. evenement.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De onderhavige aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die BoekeenPianist.nl ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
2.2 Afwijkingen van de onderhavige aanvullende voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van aanvullende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Het optreden
3.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de presentaties van de artiest en het daarbij gebruikelijk door de artiest te produceren geluidsniveau.
3.3 Indien de artiest over een technische en/of catering-rider beschikt, draagt BoekeenPianist.nl ervoor zorg dat de rider voor het evenement aan de opdrachtgever ter hand wordt gesteld. Hetgeen daarin is vermeld is alsdan tevens bindend voor de opdrachtgever.
3.4 BoekeenPianist.nl is gerechtigd een aantal door haar aan de opdrachtgever op te geven personen bij het optreden gratis aanwezig te laten zijn.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle door BoekeenPianist.nl gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting tenzij anders wordt vermeld.
4.2 BoekeenPianist.nl heeft het recht prijsverhogingen die aan haar in rekening worden gebracht door te berekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 5: Betaling
5.1 De opdrachtgever dient de facturen van BoekeenPianist.nl danwel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 6 aan BoekeenPianist.nl verschuldigd is te voldoen binnen de in het contract vermelde termijn zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.
5.2 Indien het verschuldigde bedrag niet geheel of niet tijdig is overgemaakt op de bankrekening van BoekeenPianist.nl, is BoekeenPianist.nl gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat de opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag uit te betalen
5.3 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag.
De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.4 Bovendien is de opdrachtgever aan BoekeenPianist.nl verschuldigd alle proceskosten en daarmee verbonden kosten van rechtkundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, die BoekeenPianist.nl terzake van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever heeft moeten maken, tenzij BoekeenPianist.nl als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt veroordeeld.
5.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens BoekeenPianist.nl hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.
5.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van BoekeenPianist.nl niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door BoekeenPianist.nl ingeschakelde artiesten en personen. Indien er voor zover rechtstreekse betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever niet rechtsgeldig jegens BoekeenPianist.nl gekweten.

Artikel 6: Annulering /ontbinding
6.1 Annuleringen dienen te worden gedaan per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdracht-gever zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel:

 Tijd tot het moment van optreden  percentage verschuldigd van totaal bedrag
 Langer dan een jaar  5%
 Tussen 1 jaar en 2 maanden  25%
 Tussen 2 maanden en 1 maand  50%
 Tussen 1 maand en 1 week  75%
 Korter dan 1 week  100%

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.
6.2 BoekeenPianist.nl is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht (waaronder mede – maar niet uitsluitend – begrepen de gevallen omschreven in artikel 7) de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.
6.3 BoekeenPianist.nl is gerechtigd de overeenkomst tenminste 24 uur voor het evenement c.q. het optreden te ontbinden danwel in overleg met de opdrachtgever het evenement c.q. het optreden te verplaatsen naar een andere datum ingeval de artiest op het tijdstip van het evenement een radio- of, televisie-optreden, opname of buitenlandse tournee heeft, zonder dat BoekeenPianist.nl jegens de opdrachtgever gehouden zal zijn tot het betalen van schadevergoeding. De eventuele meerkosten van een vervangende artiest komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.4 BoekeenPianist.nl is gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden indien naar haar oordeel of het oordeel van de artiest door de opdrachtgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de artiest zijn genomen, zonder dat de opdrachtgever jegens BoekeenPianist.nl aanspraak kan maken op schadevergoeding of korting op de overeengekomen prijs.

Artikel 7: Tekortkoming/overmacht
7.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft BoekeenPianist.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
7.2 Indien de artiest door overmacht niet in staat is op te treden op de overeengekomen plaats en tijd, zal BoekeenPianist.nl zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever mededeling doen en bevorderen dat het optreden door een gelijkwaardige artiest wordt overgenomen, tenzij de opdrachtgever voor het geplande evenement aan BoekeenPianist.nl laat weten daarop geen prijs te stellen.
7.3 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan:

  1. Gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr 136/1981;
  2. Ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de artiest;
  3. Het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie BoekeenPianist.nl voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 BoekeenPianist.nl is op grond van de overeenkomst verplicht tot het betrachten van de zorg, die van een redelijke bekwame opdrachtnemer mag worden verwacht, maar houdt niet in het instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. BoekeenPianist.nl is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst een derde in te schakelen, indien dat in het belang van de goede uitvoering van de opdracht nodig of gewenst is. Een tekortschieten van de derde, kan niet aan BoekeenPianist.nl worden toegerekend, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het uitkiezen van de derde onzorgvuldig is geschied.
8.2 BoekeenPianist.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever die uit tekortkoming door BoekeenPianist.nl van haar verplichtingen onder een overeenkomst voortvloeit, behoudens in geval van opzet of grove schuld van BoekeenPianist.nl.
8.3 BoekeenPianist.nl is niet aansprakelijk voor het ontbreken van geldige werk- en verblijfsvergunningen en documenten van de artiest
8.4 De opdrachtgever is verplicht BoekeenPianist.nl te vrijwaren voor schade die de opdrachtgever, een door haar ingeschakelde derde danwel het publiek toebrengt aan de artiest, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van het evenement c.q. het optreden worden gebruikt.
8.5 De opdrachtgever is verplicht BoekeenPianist.nl te vrijwaren voor alle aanspraken van de artiest en/of derden voor zover deze voortvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

Artikel 9: Geschillen
9.1 Op de overeenkomst tussen BoekeenPianist.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen BoekeenPianist.nl en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 10: Diverse bepalingen
10.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij voor het optreden beschikt over de juiste vergunningen en ontheffingen.
10.2 De verschuldigde BUMA/STEMRA -rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorgdraagt. De opdrachtgever vrijwaart BoekeenPianist.nl en de door deze ingeschakelde artiesten voor hetgeen uit voormelde hoofde aan BUMA/STEMRA dient te worden voldaan.